Positive deviance in small holder crop-livestock farming systems in Northern Ghana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212072
Title: Positive deviance in small holder crop-livestock farming systems in Northern Ghana
Alternative title: Positiivinen devianssi Pohjois-Ghanalaisten pienviljelijöiden viljelysysteemeissä
Author: Savikurki, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212072
http://hdl.handle.net/10138/40087
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: While a situational analysis by an intervention research program CoS-SIS was being conducted in Lawra and Nadowli regions in Northern Ghana, it was noticed that some farms performed differently: they had more animals, better market off-take or they employed uncommon practices. This raised an interest in this kind of behaviour; what kind of positive deviance exists and what enables it? The objective of this study was to gain understanding on enabling factors for better livelihood outcomes. Study design was a case study where positive deviant (PD) and commercial farmers were contrasted to regular farmers. Qualitative ethnographic methods were used in data collection. Semi-structured interviews with open-ended questions were conducted with the main 12 PD informants. Recorded and transcribed data was analyzed by using thematic content analysis. The findings suggest that subsistence production is most common while commercial farming is rare. Recreational farming exists as well. Only commercials sell animals in sales purposes; commonly animals are sold only in need. The main constraints refer to animal mortality, stealing and lack of water. At the back of the problems there are insufficient service delivery and input dealing as well as farmers’ identity and attitudes towards animal rearing. Positive deviance manifests in larger animal holdings and areas in cultivation. This is attributed to the practices employed: PDs offer supplementary feeding, vaccinate and deworm the animals as well as house them for the night. The practices have been learned through neighbours and relatives as well as through extension and projects. Characteristics to PDs is an off-farm income source which enables investments in agriculture. It can be concluded that PD is about basic practices which have been learned from rather common sources. Creating an enabling environment for small ruminant production requires institutional changes as regards to farmers’ attitudes and service and input delivery. Local practices as responses to constraints would be suitable topics for further research.Pohjois-Ghanassa toteutettavan pienmärehtijätuotantoa käsittelevän CoS-SIS -tutkimuksen yhteydessä huomattiin, että eräät viljelijät erottuivat joukosta. Heillä oli joko paljon eläimiä tai erilaisia käytäntöjä. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää millaista positiivista devianssia eli poikkeavuutta (PD) pienviljelijöiden keskuudessa esiintyy ja identifioida siihen vaikuttaneita tekijöitä. Perimmäisenä ideana oli selvittää millä tavoin positiiviset deviantit (PD) ovat selvinneet elinkeinoansa rajoittavista tekijöistä, ja millainen olisi suotuisa institutionaalinen ympäristö pienmärehtijätuotannon kasvattamiselle. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin vertailmalla PD:ja kaupallistuneisiin ja ei-deviantteihin viljelijöihin. 12 viljelijää haastateltiin puolistrukturoidusti avoimin kysymyksin. Lisäksi haastateltiin toimijoita eri sektoreilta ja yhteiskunnallisilta tasoilta. Nauhoitettu ja litteroitu aineisto analysoitiin temaattisella sisällönanalyysillä. Tulokset osoittavat, että omavaraistuotanto on yleisintä kun taas kaupallinen tuotanto vähäistä. Harrastusmielistäkin eläintenpitoa esiintyy. Vain kaupalliset viljelijät myyvät eläimiä muulloinkin kuin akuuttiin rahantarpeeseen. Suurimpia ongelmia pienmärehtijätuotannossa ovat eläinten varastelu, kuolemat ja vedenpuute. Ongelmien taustalla ovat huonosti toimivat palvelut ja tuotantopanosten saatavuus sekä viljelijöiden viljanviljelijäidentiteetistä johtuva välinpitämätön asenne eläintuotantoa kohtaan. Positiivinen poikkeavuus ilmenee suurina eläinmäärinä ja laajempina viljelyaloina. Suureen eläinmäärään on vaikuttanut pienmärehtijöiden lisäruokinta ja terveydenhoito kuten rokotukset ja madotus. Käytännöt on opittu tai peritty joko sukulaisilta tai naapureilta sekä maatalousneuvonnan ja erilaisten projektien tuomien esimerkkien kautta. Yhdistävä tekijä PD:lle oli maatalouden ulkopuoliset lisätulonlähteet, jotka mahdollistavat investoinnit eläintuotantoon. Tulosten perusteella voidaan todeta, että PD:ssa on kyse perustavanalaatuisista käytännöistä, jotka on opittu melko tavanomaista lähteistä. Pienmärehtijätuotannon olosuhteiden parantamiseksi tarvitaan institutionaalisia muutoksia niin viljelijöiden asenteissa kuin tuotantopanosten ja palvelujen saatavuudessakin. Paikallisten yhteisöjen aloitteet ongelmien ratkaisemiseksi olisivat hyviä lisätutkimusaiheita.
Subject: livelihood
small ruminants
local innovation
supplementary feeding
health care
elinkeino
pienmärehtijät
paikallinen innovaatio
lisäruokinta
terveydenhoito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis Anni Savikurki.pdf 1.051Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record