Internationalisation of a Service Company : Case The Turquoise Holiday Company

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212077
Title: Internationalisation of a Service Company : Case The Turquoise Holiday Company
Author: Lumperoinen, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212077
http://hdl.handle.net/10138/40112
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Aim of this thesis is to find out about internationalising service companies and possible new market entry modes. This is a case study for UK based Turquoise Holiday Company, which is a luxury tour operator. Research problem is to find out if the case company has prerequisites for internationalising to Finnish, Swedish, and /or Norwegian markets. Internal, external and strategic factors are taken into consideration. Introduction defines service and clarifies the difference from manufactured product. Theory chapter presents different foreign market entry modes and internationalising strategies for service companies. Also internal, external and strategic factors affecting internationalisation are presented, and they are base for theoretical framework. This study is a qualitative case study. Evaluation is based on publicly available information both externally from the market and internally from the case company. Thesis shows that many things are to be taken into consideration when a service company is thinking about international expansion. Travel industry in general is growing constantly but also going through changes that might change the business significantly. At the moment financial resources and language skills of the personnel of the case company are the internal factors that are limiting internationalising. Scandinavian countries are relatively wealthy though, which is encouraging external factor. Although Finland, Sweden and Norway are doing quite well in economic circumstances in Europe the markets are small in size compared to the UK. The most interesting internationalisation target could be Norway due to its high level of economy. Population of the country is not very big but also competition seems to be low. As this study does not include any practical market research it is suggested to conduct one if the company is willing to deepen its knowledge of consumer attitudes and market potential of the countries. Also the Turquoise Holiday Company should find out its possibilities of financial resources and educating personnel for foreign markets.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palveluyritysten kansainvälistämistä sekä mahdollisia uusille markkinoille menon keinoja. Tämä on case-tutkimus isobritannialaiselle Turquoise Holiday Companylle, joka on luksus matkanjärjestäjä. Tutkimusongelmana on selvittää, onko tutkimuksen yrityksellä edellytyksiä kansainvälistyä Suomen, Ruotsin, ja /tai Norjan markkinoille yrityksen sisäiset, ulkoiset ja strategiset tekijät huomioonottaen. Johdannossa määritellään palvelu, ja selvitetään sen ero tavaraan nähden. Teoriaosa esittää erilaisia vieraille markkinoille menon keinoja sekä palveluyritysten kansainvälistämisstrategioita. Kappaleessa käsitellään myös kansainvälistymiseen vaikuttavia yrityksen sisäisiä, ulkoisia sekä strategisia tekijöitä, jotka ovat pohja teoreettiselle viitekehykselle. Tämä tutkimus on laadullinen case-tutkimus. Arvioinnit perustuvat julkisesti saatavilla olevaan informaatioon, jota saadaan ulkoisesti markkinoilta sekä tutkittavalta yrityksestä sisäisesti. Tutkimus osoittaa, että palveluyrityksen on huomioitava monta seikkaa harkitessaan kansainvälistä laajentumista. Matkailuala yleisesti kasvaa jatkuvasti, mutta kokee myös muutoksia, jotka saattavat muuttaa liiketoimintaa merkittävästi. Tällä hetkellä rahoitukselliset resurssit sekä henkilökunnan kielitaito rajoittavat tutkimuksen yrityksen kansainvälistymistä sisäisesti. Skandinavian maat ovat verrattain varakkaita, mikä tosin on kannustava ulkoinen tekijä. Vaikka Suomi, Ruotsi ja Norja pärjäävät melko hyvin huomioon ottaen Euroopan taloustilanteen, niiden markkinat ovat pienet verrattuna Iso-Britanniaan. Kiinnostavin kansainvälistymiskohde saattaa olla Norja sen hyvän taloustilanteen vuoksi. Maan väkiluku on pienehkö, mutta myös kilpailu matalahkoa. Koska tämä tutkimus ei sisällä käytännön markkinatutkimusta, suositellaan, että sellainen tehdään, mikäli yritys haluaa syventää tietämystään kuluttaja-asenteista sekä maiden markkinapotentiaaleista. Turquoise Holiday Companyn tulisi myös selvittää sen rahoitusmahdollisuuksia sekä henkilökunnan kouluttamista ulkomaan markkinoille.
Subject: service
internationalisation
travel industry
tourism
competitive advantage
palvelu
kansainvälistäminen
matkailuala
turismi
kilpailuetu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_lumperoinen_PDF.pdf 651.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record