Uskontojen merkitys kotitalousopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201307314238
Title: Uskontojen merkitys kotitalousopetuksessa
Author: Uusikylä, Jane Diana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201307314238
http://hdl.handle.net/10138/40132
Thesis level: master's thesis
Abstract: Background and aims. Multiculturalism and religious diversity are currently part of everyday life in primary schools, especially in Helsinki-Vantaa-Espoo area. Diversity of religions can be a resource and a way to involve students more in education. Purpose of this study was to find out how home economics teachers plan and implement the teaching of the household, considering the religious and cultural diversity. The study was intended to obtain answers to the questions: How multiculturalism is shown in primary schools and the teaching of the home economics? Which food regulations affect to teaching of the home economics and how they affect? How do teachers plan home economics lessons for groups involved of students who have food rules? How home economics education should be developed in the future, taking into account the religion and multiculturalism? Methods. The study was conducted in two parts a questionnaire and interviews. Questionnaire was answered by 55 7-9-graders elementary school household teachers. For interview were chosen six home economics teachers working in Helsinki and Espoo. All those interviewed were women and they had a teaching experience more than 3 years. The data were analyzed by the method of the concept map and concepts were written in text. Results and conclusions. Multiculturalism and religious diversity were taken into account in home economics teaching in small acts of everyday life. Students are treated same way regardless of their background and diversity were rarely emphasized. Students' food rules were taken into account and in small group of them can talk about religion. Students banned raw material is replaced with authorized and students which have Lent did replacing exercises instead cooking. Students may participate in the teaching as the experts if they wanted. Home economics teachers do not actively encouraging them to share their ethnical background over the entire group, but the conversation was more common in small groups at the level of practical work between them. Home economics teachers could possibly involve students more in expert role and to give students the opportunity to experience acting as an expert.Tavoitteet. Monikulttuurisuus ja uskontojen moninaisuus ovat nykyään arkipäivää peruskouluissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Uskontojen moninaisuus voi olla voimavara ja keino osallistaa oppilaita enemmän opetuksessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kotitalousopettajat suunnittelevat ja toteuttavat kotitalouden opetusta ottaen uskonnon ja monikulttuurisuuden huomioon. Tutkimuksessa oli tarkoitus saada vastauksia kysymyksiin: Miten monikulttuurisuus näkyy peruskouluissa ja kotitalousopetuksessa? Mitkä ruokasäädökset vaikuttavat kotitalousopetuksen järjestämiseen ja miten? Miten opettajat suunnittelevat kotitaloustunnit, kun ryhmässä on oppilaita, joilla on ruokasääntöjä? Miten kotitalousopetusta tulisi kehittää tulevaisuudessa ottaen huomioon monikulttuurisuus ja uskonnot? Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa lomakekyselyllä ja haastatteluilla. Lomake-kyselyyn vastasi 55 kotitalousopettajaa, jotka opettavat peruskoulussa 7-9-luokkalaisia. Haastatteluun valittiin lomakekyselyyn annettujen suostumusten perusteella kuusi kotitalousopettajaa pääkaupunkiseudulta. Kaikki haastatellut olivat naisia ja opetuskokemusta heillä oli yli 3 vuotta. Aineisto analysoitiin käsitekarttamenetelmällä, jonka mukaan tulokset kirjoitettiin raporttiin. Tulokset ja johtopäätökset. Monikulttuurisuus ja uskontojen moninaisuus otetaan huomioon kotitalousopetuksessa arjen pieninä tekoina. Oppilaita kohdellaan taustasta riippumatta samalla tavalla ja erilaisuutta harvoin korostetaan. Oppilaiden ruokasäännöt otetaan huomioon hyvin ja niistä voidaan puhua pienryhmätasolla yksilökohtaisesti. Oppilaille kielletty raaka-aine korvataan sallitulla ja paaston aikaan oppilaille suunnitellaan korvaavia tehtäviä ruoanvalmistuksen sijaan. Oppilaat saavat osallistua opetuksen toteutukseen asiantuntijoina. Kotitalousopettajat eivät aktiivisesti kannustaneet heitä kertomaan taustastaan koko opetusryhmälle, vaan keskustelu oli yleisempää pienryhmätasolla käytännön töiden lomassa. Kotitalousopettajat voisivat mahdollisesti osallistaa oppilaita enemmän asiantuntijan rooliin ja antaa oppilaille mahdollisuuden saada kokemuksen asiantuntijana toimimisesta.
Subject: religion
primary school
home economics education
planning lessons
everydaylife solutions
uskonto
peruskoulu
kotitalousopetus
tuntisuunnittelu
arjen ratkaisut
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uskontoj.pdf 1.619Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record