Toimintansa lopettaneiden kauppapuutarhojen maaperän pilaantuneisuus. Esiselvitys

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40391

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_604.pdf 789.8Kb PDF View/Open
Title: Toimintansa lopettaneiden kauppapuutarhojen maaperän pilaantuneisuus. Esiselvitys
Author: Jaakkonen, Satu
Belongs to series: Suomen ympäristö 604
ISSN: 1796-1637
Abstract: Tässä esiselvityksessä tarkasteltiin toimintansa lopettaneiden kauppapuutarhojen maaperän pilaantuneisuutta. Työssä käytiin läpi kasvihuoneviljelyssä eri aikoina käytettyjä torjunta-aineita ja niiden ominaisuuksia sekä kasvihuoneviljelyn historiaa ja torjunta-ainekäyttöön vaikuttaneita viljelytapoja. Torjunta-aineita analysoiville laboratorioille suunnatulla kyselyllä selvitettiin millaiset valmiudet Suomessa on analysoida eri torjunta-aineita maa- ja vesinäytteistä. Lisäksi esiselvitykseen tehtiin yhteenveto jo toteutuneista kauppapuutarhojen maaperätutkimuksista ja niiden tuloksista sekä tuotiin esille seikkoja, joihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota maaperätutkimuksia suunniteltaessa. Tähän mennessä tutkitut kauppapuutarhat ovat olleet kasvihuonepinta-alaltaan pienehköjä ja niiden maaperä on pilaantunut orgaanisten ja epäorgaanisten torjunta-aineiden käytön seurauksena lähinnä klooratuilla hiilivedyillä ja metalleilla sekä lämmitykseen käytetyllä öljyllä. Eri-ikäisten ja -kokoisten kauppapuutarhojen viljelytavat ja torjunta-aineiden käyttömäärät poikkeavat siinä määrin toisistaan, ettei tähänastisten tutkimustulosten perusteella voida suoraan arvioida, mitä torjunta-aineita ja kuinka suurina pitoisuuksina niitä suurten ja keskikokoisten kauppapuutarhojen maaperässä on. Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan tämän vuoksi tehtäväksi maaperätutkimuksia eri-ikäisten ja -kokoisten kauppapuutarhojen alueilla. Tutkimuskohteille tulisi lisäksi tehdä riskinarvioinnit, jotka toimisivat ohjeellisina esimerkkeinä myöhemmin tutkittavien kohteiden riskinarvioinneille. On myös syytä laatia maaperätutkimuksia suunnittelevien tahojen ja torjunta-aineita tutkivien laboratorioiden avuksi ohjeelliset suositukset siitä, mitä torjunta-aineita ja metalleja eri-ikäisten ja -kokoisten kauppapuutarhojen maa- ja vesinäytteistä tulee vähintään tutkia.
URI: http://hdl.handle.net/10138/40391
Date: 2003


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record