Uusien merkittävien palveluiden ennakkoarviointi julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062939
Title: Uusien merkittävien palveluiden ennakkoarviointi julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa
Author: Tarhonen, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062939
http://hdl.handle.net/10138/40729
Thesis level: master's thesis
Discipline: Communication and information law
Viestintä- ja informaatio-oikeus
Kommunikations- och informationsrätt
Abstract: Koko mediatoimiala, yleisradiotoiminta mukaan lukien, on ollut ja tulee myös jatkossa olemaan, valtavien muutospaineiden alaisena mm. uudenlaisten internet-palveluiden kehittyessä. Myös suomalaisen julkisen palvelun yleisradiotoimijan ”Ylen” on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Sen toiminnan on kuitenkin täytettävä tiettyjä kriteereitä, jotta julkisrahoitteisuutta voitaisiin ylipäätään pitää perusteltuna. Julkisen palvelun yleisradiotoimintaa koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2012. Rahoitusmallin muutoksen lisäksi vuoden 2012 lakiuudistuksen yhteydessä säädettiin myös Yleisradio Oy:n hallintoneuvostolle velvollisuus ennakolta arvioida uudet merkittävät palvelut ja toiminnot. Velvollisuus on johdettu suoraan Euroopan komission vuonna 2009 antamasta tiedonannosta valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan. Tämä tutkimus keskittyy kuvailemaan uusien merkittävien palveluiden ennakkoarviointia ja sen taustoja. Jotta ennakkoarvioinnin käsittely olisi mielekästä, tutkimus etenee niin, että siinä ensin viitoitetaan julkisen palvelun perusteita ja kansallista julkisen palvelun tehtävänantoa, jonka jälkeen tarkastellaan EU-sääntelyn ja erityisesti valtiontukien vaikutusta julkisen palvelun yleisradiotoiminnan määrittelylle. Tutkimuksessa pyritään systematisoimaan julkisen palvelun yleisradiotoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, keskittyen erityisesti kolmeen tutkimusteemaan: ? 1) Miten julkisen palvelun velvoitteen sisältö on määritelty Suomessa ja mikä sen suhde Euroopan unionin oikeuteen on? 2) Mikä on uusien merkittävien palveluiden ennakkoarviointi? Mihin sillä pyritään ja milloin ennakkoarviointi tulee suorittaa? 3) Minkälainen on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston asema erityisesti suhteessa uusien merkittävien palveluiden ennakkoarviointiin? Uusien merkittävien palveluiden ja toimintojen ennakkoarvioinnilla viitataan yleisradiolain 6.1 §:n 4 kohtaan ja 6 a §:ään, joissa Yleisradio Oy:n hallintoneuvostolle säädetään velvollisuus suorittaa ennakkoarviointi sellaisista uusista palveluista ja toiminnoista, joilla on vähäistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien sisältöpalveluiden kokonaisuuteen ja jotka ovat merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan ja kustannuksiltaan olennaisia. Lisäksi ennakkoarviointi tulee suorittaa muutoinkin hallintoneuvoston harkinnan mukaan, jos se on perustellusta syystä tarpeellista. Ennakkoarvioinnissa arvioidaan ehdotetun palvelun julkista arvoa, eli sitä, vastaako se yhteiskunnan demokraattisiin, yhteiskunnallisiin tai kulttuurisiin tarpeisiin tai edistääkö se viestinnän moniarvoisuutta, kun otetaan asianmukaisesti huomioon sen potentiaaliset vaikutukset kaupankäyntiin ja kilpailuun markkinoilla. Komission tiedonannossa valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan todetaan, että ennakkoarviointi on objektiivinen vain silloin, kun se teetetään taholla, joka on tosiasiallisesti riippumaton yleisradioyhtiön johdosta ja jolla on riittävät valmiudet ja resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, onko Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto tiedonannon mukainen objektiivinen taho ennakkoarvioinnin suorittajana. Lisäksi ennakkoarviointia koskevassa luvussa pohditaan myös ennakkoarvioinnista tehdyn päätöksen suhdetta hallintopäätökseen ja sen valituskelpoisuutta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record