Skattemyndighetens rätt att erhålla samt ge ut uppgifter : särskilt med avseende på placeringar som gjorts utomlands

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062941
Title: Skattemyndighetens rätt att erhålla samt ge ut uppgifter : särskilt med avseende på placeringar som gjorts utomlands
Author: Backman, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062941
http://hdl.handle.net/10138/40731
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Avsikten med denna avhandling är att undersöka vilken information som är offentlig och vilken som är sekretess-belagd och på vilka grunder information kan vara sekretessbelagd. Därutöver undersöks bankverksamheten i Fin-land, dock i väldigt begränsad utsträckning, med avseende på offentlig och sekretessbelagd information. För bank-verksamhetens del undersöks även de viktigaste skyldigheterna, dvs. bankens skyldighet att erbjuda kunderna grundläggande banktjänster, tystnadsplikten och bankens skyldighet till kundkontroll. Denna del av avhandling avser främst bestämmelser på nationell nivå. Därefter behandlas EU och OECD. Bägge behandlas på en allmän nivå men främst med avseende på det arbete som utförs för att förhindra skadlig skattekonkurrens och internationell skatteflykt. Både EU och OECD har väldigt centrala roller i bekämpandet av skattekringgående och skatteflykt som sker via skatteparadis. Skatteparadisen be-handlas i avseenden såsom terminologi, bakgrund, definitioner och omfattning. Informationsutbytesavtalen behandlas både med avseende på deras utveckling fram tills idag samt deras tillämp-ning i praktiken. Avtal som avser informationsutbyte har slutits i relativt stor omfattning fram tills idag men deras tillämpning i praktiken har inte gett önskad effekt och det finns behov av att effektivera avtalen. Avsikten med av-talen är att på internationell nivå förbättra informationsutbytet med de länder som kan anses utgöra skatteparadis. Därefter behandlas problem och alternativa metoder att förhindra/avvärja utnyttjandet av skatteparadis för att kringgå eller helt undgå att betala skatt i hemlandet. Här lyfts metoder fram som tillämpas i andra länder, såsom t.ex. effektiv ånger och frivillig rättelse. Även utnyttjande av information som kommit myndigheten till kännedom på inte tillförlitliga vägar eller vars ursprung inte kan offentliggöras behandlas. I denna del av avhandlingen lyfts även fram de problem som finns avseende både informationsutbytesavtalen samt arbetet mot skattekringgående och skatteflykt samt alternativ för hur man mer effektivt kunde bekämpa problem i anslutning till skatteparadis. Avhandlingen behandlar ett omfattande ämne och av denna orsak behandlas vissa aspekter endast ytligt. För att få avhandlingen så up-to-date som möjligt har jag använt mig av olika typer av källor. Till de historiska aspekterna har jag använt mig av lagstiftning, regeringspropositioner och rättslitteratur medan jag i de övriga delarna av arbe-tet har använt mig av både rättslitteratur, publikationer på internet, tidningsartiklar och dokumentärer.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record