Tuotantovälineestä johtuvaa tuotantomenetystä koskeva sopimusriskinjako

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062947
Title: Tuotantovälineestä johtuvaa tuotantomenetystä koskeva sopimusriskinjako
Author: Soikkeli, Eero
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062947
http://hdl.handle.net/10138/40737
Thesis level: master's thesis
Discipline: Obligation law
Velvoiteoikeus
Obligationsrätt
Abstract: Tutkielmassa arvioidaan tuotantomenetyksiä koskevaa tehokasta riskinjakoa sopimuksissa. Tutkimuskysymyksenä on se, miten myyjän sopimusrikkomuksesta aiheutuva tuotantomenetysvahinkoa koskeva riski jakaantuu normipohjan ja yleisesti käytettävien vakioehtojen perusteella, sekä miten tuotantomenetyksiä koskevia riskejä jaettaisiin taloudellisesti tehokkaasti sopimusosapuolten välillä niin, että riskeistä syntyisi mahdollisimman pieni kustannus yksittäisessä sopimussuhteessa. Normipohjasta käsitellään kauppalain ja YK:n kauppalain mukaista riskinjakoa sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella syntyvää riskinjakoa myyjän ja ostajan välillä. Vastuunrajoitusehdoilla muutetaan normipohjan mukaista riskinjako ja niistä esimerkkeinä käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE) sekä FIDIC-ehtoja. Riskinjakoa tarkastellaan neljässä eri viivästymis- ja virhetilanteessa, joissa tuotantovälineestä aiheutuu tuotantomenetyksiä. Nämä tyyppitilanteet ovat viivästyminen, äkillinen häiriö, alitehoisuus ja käytön kieltäminen. Tehokasta riskinjakoa näissä tyyppitilanteissa arvioidaan myyjän ja ostajan vaikutus- ja varautumismahdollisuuksien perusteella. Vaikutus- ja varautumismahdollisuuksien lisäksi arvioitavana on riskinkantokyky, riskinkantohalukkuus sekä vakuuttamismahdollisuudet. Tarkastelua ja sen tuloksia verrataan normipohjaan sekä YSE:n ja FIDIC-ehtojen mukaisiin riskinjaon malleihin sekä tarjotaan vastuunrajoitus ja riskinjakomalleja tuotantomenetysriskin jakamiseksi myyjän ja ostajan välillä. Tehokkaaksi tuotantomenetystä koskevaksi riskinjakomalliksi ehdotetaan viivästymisen osalta viivästyssakon ja myyjän vastuun enimmäismäärän yhdistelmää. Virhetilanteiden äkillinen häiriö ja alitehoisuus riskinjakomalleiksi ehdotetaan sopimussakkoa, myyjän vastuun enimmäismäärää ja ajallista rajoittumista takuuaikaan. Tyyppitilanteessa, jossa myyjän ostajalle toimittaman tuotantovälineen käyttö kielletään esimerkiksi lain, viranomaismääräysten tai immateriaalioikeuksien oikeudenhaltijoiden tekemien vaatimusten perusteella, esitetään tuotantomenetystä koskeva riski jaettavaksi niin, että myyjän vastuu tuotantomenetysriskistä rajoittuisi ennen luovutushetkeä tapahtuviin käytön kieltämisiin, ja silloinkin vastuulle olisi määriteltynä enimmäismäärä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record