Työhakemus tekstilajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309256292
Title: Työhakemus tekstilajina
Author: Koskela, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309256292
http://hdl.handle.net/10138/40808
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkin pro gradussani työhakemuksia tekstilajin käsitteen kautta. Tutkimuksessani selvitän, miten työhakemus kielellisesti rakentuu, millaisia funktionaalisia osia siihen kuuluu ja mitkä ovat työhakemuksen tekstilajin vähimmäisehdot. Tarkastelen myös muita työhakemuksessa läsnä olevia tekstilajeja ja pohdin lajien vuorovaikutteisuutta. Tutkimuksen aineisto on kaksiosainen. Säätelytekstiaineisto sisältää kahdeksan julkaistua työnhakuopasta, kolme verkosta poimittua työhakemusmallia sekä kaksi asiantuntijahaastattelua. Työhakemusaineisto koostuu 30 työhakemuksesta, jotka ovat 20 eri henkilön kirjoittamia. Informantit ovat eri ikäisiä, kuitenkin enimmäkseen alle 30-vuotiaita, ja hakemuksilla haetut työpaikat edustavat erilaisia toimialoja. Tekstilajin määritelmässä painotan Swalesin tapaan viestinnällistä päämäärää. Lisäksi keskiössä ovat prototyyppisyys ja tekstilajin sosiaalis-dynaaminen luonne. Analysoin työhakemusten rakennetta Swalesin (1990) vaiheanalyysin keinoin hyödyntäen myös Hasanin (1989) ajatuksia genren rakennepotentiaalista. Rakenteen lisäksi tutkimuksen näkökulma laajenee myös tekstilajien välisiin suhteisiin, jolloin tarkastelussa on työhakemuksen intertekstuaalisuus, työhakemushybridit sekä työhakemus osana promotionaalista genreyhdyskuntaa. Säätelytekstien rakenneanalyysin perusteella työhakemus rakentuu seuraavista funktionaalisista vaiheista: 1) MUODOLLISUUDET, 2) TEHTÄVÄNIMIKE, 3) TYÖNANTAJAVIITTAUS, 4) FAKTA, 5) ITSEARVIO, 6) TOIVE, 7) LOPETUS ja 8) LIITTEET. Vaiheet esiintyvät tavallisesti edellä mainitussa järjestyksessä. Säätelytekstien ja työhakemusten analyysin perusteella työhakemuksen pakollisia vaiheita ovat TYÖNANTAJAVIITTAUS ja FAKTA sekä erittäin yleisiä ITSEARVIO, TOIVE ja LOPETUS. Deiktiset ja metatekstuaaliset vaiheet MUODOLLISUUDET, TEHTÄVÄNIMIKE ja LIITTEET jäävät vaihtoehtoisiksi elementeiksi. Työhakemuksen olomuotoon vaikuttavat vahvasti kirjeen ja sähköpostiviestin tekstilajit, joiden läsnäolon vahvuus riippuu MUODOLLISUUKSIEN ja TEHTÄVÄNIMIKKEEN eksplikoimisesta. Työhakemus voi myös sekoittua muihin tekstilajeihin, kuten PowerPoint-esityksen tai lehtiartikkelin genreen. Tällaiset erikoisemmat työhakemushybridit kertovat joko genren uudistamisesta tai hallitsemattomuudesta. Työhakemuksen leipätekstin alkuvaihe TYÖNANTAJAVIITTAUS ja päätösvaihe TOIVE kytkevät tekstilajin osaksi intertekstuaalista genreketjua. Työhakemuksella on promotionaaliset tavoitteet, mutta markkinoiva diskurssi on enemmän läsnä työhakemusten säätelyteksteissä kuin varsinaisissa työhakemuksissa. Fennistiikassa ei ole aiemmin tutkittu työhakemuksia. Nämä ja muut työnhaun tekstilajit tarjoavatkin lingvisteille monia jatkotutkimusaiheita, esimerkiksi tiettyjen alojen tai ikäryhmien työhakemusten erityispiirteet tai työnhakuprosessin tarkastelu genreketjuna tai genresarjana.
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tyohakem.pdf 5.020Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record