Blivande lärares uppfattningar om kulturell mångfald och mångkulturell undervisning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309276363
Title: Blivande lärares uppfattningar om kulturell mångfald och mångkulturell undervisning
Author: Holmström, Camilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309276363
http://hdl.handle.net/10138/40859
Thesis level: master's thesis
Abstract: According to previous research many preservice teachers are not sufficiently educated for teaching in multicultural classrooms. It is also known that preservice teachers often fail to give adequate definitions of multiculturism and multicultural education and that they lack an understanding of how these aspects could be included in the curriculum. The aim with this study is to explore the understanding of what is meant with cultural diversity in the classroom and multicultural education among preservice teachers. The research questions are: how conscious are the preservice teachers about their own cultural identity and its significance for the interaction with students? How do preservice teachers understand the meaning of cultural diversity in the classroom? What is their understanding of the meaning of multicultural education? What kind of demands do preservice teachers believe that multicultural schools places on them as teachers? The research was conducted as a qualitative interview study. The data was inductively analyzed using content analysis. The study drew on the theoretical framework of critical multicultural education. Data was collected by conducting semi-structured interviews with open questions. Thirty informants, both class teacher students and teachers of a special subject were recruited in connections with their Master's thesis seminars. The results of the study clearly indicate that the understandings of the preservice teachers can be characterized by a lack of complexity and critical thinking. Multicultural teaching was commonly associated with immigrant children and knowledge about foreign cultures. There was a strong belief in individualism among the preservice teachers, along with a negation of the impact of social class on the lives of the pupils in school. Religion, language and partly gender were seen as significant aspects of cultural diversity in the classroom. The majority of preservice teachers considered the demands on them in multicultural classrooms as heavier compared to traditional teaching. They also considered their knowledge of how to implement multicultural perspectives in their teaching as insufficient. As a result of the research the study also indicated a lack of awareness of the importance of the personal sociocultural background in the interaction between teachers and students. In order to reach a deeper understanding of multicultural issues, a greater effort on both theory and didactics related to multicultural education should be made in the preservice teacher education. Preservice teachers would also benefit from reflection on personal knowledge constructs and assumptions associated to a pluralistic society and culturally diverse "others".Enligt tidigare forskning har det visat sig att många blivande lärare saknar färdigheter att arbeta i mångkulturella klassrum. Vidare har det konstaterats finnas brister både i lärarstudenternas förmåga att kunna ge adekvata definitioner på mångkultur och kulturell mångfald samt i deras kunskap om hur dessa aspekter ska inkluderas i läroplanen. Syftet med studien var att undersöka hurdana uppfattningar lärarstudenterna hade om kulturell mångfald i klassrummet och om mångkulturell undervisning. Studiens forskningsfrågor var följande: Hur medvetna är lärarstudenterna om sin egen kulturidentitet och dess betydelse i interaktionen med eleverna? Vilka är lärarstudenternas egna uppfattningar om vad som menas med kulturell mångfald i klassen? Hur beskriver lärarstudenterna innebörden av mångkulturell undervisning? Vilka krav anser lärarstudenterna att en mångkulturell skolmiljö ställer på dem själva som lärare? Forskningen utfördes som en kvalitativ intervju-undersökning och materialet analyserades induktivt med hjälp av innehållsanalys. Den teoretiska referensramen för tolkningen av lärarstudenternas uppfattningar utgjordes av inriktningen kritisk mångkulturell undervisning. Datainsamlingen utfördes genom halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Trettio informanter, bland vilka fanns både blivande klasslärare och ämneslärare, rekryterades i samband med sina pro gradu -seminarier. Ur forskningen framgick att majoriteten av de blivande lärarnas uppfattningar om mångkulturell undervisning kännetecknas av en brist på komplexitet och kritiskt tänkande. Mångkulturell undervisning förknippades allmänt med invandrarbarn och kunskap om främmande kulturer. Tron på individualismen visade sig vara stark bland lärarstudenterna, medan betydelsen av social klass i skolan ifrågasattes. Religion, språk samt delvis även genus, uppfattades av lärarstudenterna som betydelsefulla aspekter i det mångkulturella klassrummet. Majoriteten av de blivande lärarna ansåg att mångkulturella klasser ställer betydligt större krav på dem än traditionell undervisning och de ansåg sig sakna tillräcklig kunskap för att effektivt kunna implementera mångkulturella perspektiv i undervisningen. Resultatet av forskningen påvisade även en brist på självmedvetenhet angående den egna sociokulturella bakgrunden och dess betydelse i interaktionen med eleverna. För att uppnå en djupare förståelse av mångkulturella frågor föreslås en större satsning inom lärarutbildningen på teori och didaktik relaterad till mångkulturell undervisning, samt självreflektion över de egna kunskapskonstruktionerna och antagandena beträffande ett pluralistiskt samhälle och kulturellt olika "andra".
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
blivande.pdf 794.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record