Tubi or not tubi : Сопоставление русской и финской терминологии в предметной области туберкулеза

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9343-2
Title: Tubi or not tubi : Сопоставление русской и финской терминологии в предметной области туберкулеза
Author: Lammi, Anelma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages, Venäjän kieli ja kirjallisuus
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-11-08
Language: ru
Belongs to series: Slavica Helsingiensia - URN:ISSN:1799-5779
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9343-2
http://hdl.handle.net/10138/41121
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Globally, tuberculosis presents a major threat to human health. After the collapse of the Soviet Union, the number of tuberculosis cases grew dramatically in the Russian Federation. In Finland, there has been a steady decline, which has recently stopped. This situation led to joint Finnish-Russian tuberculosis projects in the 1990-ies and 2000-ies. Medical science is to a considerable degree transnational, even universal. However, the Russian and Finnish tuberculosis terminologies have many terms that are not mutually equivalent. The purpose of this doctoral thesis is to detect and compare conceptual differences in Russian and Finnish tuberculosis terminologies. The focus of this research is in terminology and, in particular, in terminological concept analysis. The research approach adopted also includes corpus linguistics and comparative linguistics. Corpus linguistics methodology was employed in the compilation of a bi-lingual special language corpus and in the extraction of conceptual knowledge from it. Comparative linguistics served as a base in the creation of an algorithm and the subsequent comparison of conceptual knowledge. The findings from this research provide evidence that it is possible to compile a balanced bi-lingual special language corpus, mostly from electronic sources, and to extract conceptual information from this corpus for comparative purposes. The main conclusion drawn from this study is that there are considerable differences in how the Russian and Finnish TB services conceptualise the basic concepts of their field. This dissertation recommends that further research is required to analyse the optimal size of a special language corpus, the types of texts included in it and the parameters used to describe this kind of corpus. Keywords terminology, concept analysis, tuberculosis terminology, special language corpus, extraction of concept knowledge, comparative analysisMaailmanlaajuisesti tuberkuloosi on merkittävä uhka ihmisen terveydelle. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tuberkuloositapausten määrä kasvoi rajusti Venäjän Federaatiossa. Suomessa tuberkuloositapausten määrä on tasaisesti laskenut, viime aikoina tämä lasku on kuitenkin pysähtynyt. Tämä tilanne johti yhteisiin suomalais-venäläisiin tuberkuloosiprojekteihin 1900- ja 2000-luvuilla. Lääketiede on suurelta osin kansainvälistä, jopa universaalia. Tästä huolimatta venäläisessä ja suomalaisessa tuberkuloosiin liittyvissä terminologioissa on paljon termejä, jotka eivät vastaa toisiaan. Tämän tohtorinväitöskirjan tarkoitus on löytää ja verrata käsitteellisiä eroavaisuuksia venäläisessä ja suomalaisessa tuberkuloositerminologiassa. Tutkimuksen pääpaino on terminologiassa ja eritoten terminologisessa käsiteanalyysissä. Tutkimuksen lähestymistavassa on hyödynnetty myös korpuslingvistiikkaa ja vertailevaa kielentutkimusta. Korpuslingvistiikan metodologiaa käytettiin kaksikielisen erikoiskielen korpuksen laatimisessa ja käsitetiedon poimimisessa tästä korpuksesta. Vertaileva kielentutkimus toimi lähtökohtana vertailussa käytetyn algoritmin luonnissa ja sitä seuraavassa käsitetiedon vertailussa. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että on mahdollista luoda tasapainotettu kaksikielinen erikoiskielen korpus lähinnä elektronisista lähteistä ja poimia käsitetietoa tästä korpuksesta vertailutarkoituksiin. Tästä tutkimuksesta voidaan tehdä se pääasiallinen johtopäätös, että on olemassa suuria eroja siinä, miten venäläinen ja suomalainen tuberkuloosijärjestelmä ymmärtävät oman alansa peruskäsitteet. Väitöstutkimuksen pohjalta voidaan suositella, että tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkä kokoinen on optimaalinen erikoiskielen korpus, siihen sisällytettävät tekstityypit ja ne parametrit, joilla tällaista korpusta kuvataan. Asiasanat terminologia, käsiteanalyysi, tuberkuloositerminologia, erikoiskielen korpus, käsitetiedon poiminta, vertaileva analyysi
Subject: venäjän kieli
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lammi_vaitoskirja.pdf 1.774Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record