Jännittämisen kokemus puheviestinnän erilliskurssilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310256877
Title: Jännittämisen kokemus puheviestinnän erilliskurssilla
Author: Niinivaara, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310256877
http://hdl.handle.net/10138/41652
Thesis level: master's thesis
Abstract: Purposes of the study The purpose of this study is to understand phenomenologically the experience of the communication anxiety among university students during speech communication special course. In addition, the purpose of the study is to discuss how the speech communication teachers can deal with the communication anxiety of the students. Anxiety among university students has been noted as a problem for their studies and future career. Within the branch of communication studies the communication anxiety has been conceptualized in many ways, and it's been highly noted field of study for decades. The aim of this study is to understand the communication anxiety as an experience: How is the experience formed, and how does it change during special course? In addition, this thesis views how speech communication teachers understand students experience of communication anxiety when trying to influence the experience pedagogically. Method For the purposes of this study six university students and four university teachers were interviewed. All interviewees participated a special course as a student or a teacher. In addition, 21 learning assignments written by students at the end of the special course were analyzed. The thesis pursues a phenomenological research approach. The data collected were analyzed by phenomenological method. Results and conclusions The experience of anxiety narrated by students was considered to be an experience of being an outsider. The experience lived changed during the special course. The certain communication situations that earlier had aroused anxiety, were considered not to isolate the student from the others any more. The results indicated that the teacher of the special course cannot understand the experience of anxiety lived by the student. However, via the communication of the student group and by his/her own teacher role, the teacher is able to influence the experience. Both the students and the teacher are able to build an approval of the experience of communication anxiety within the special course. The experience of communication anxiety lived in a special course is a layered phenomenon related to peer support, self-approval and pedagogical decision making.Tavoitteet Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ymmärtää fenomenologisesti yliopisto-opiskelijan jännittämisen kokemusta sekä sitä, miten puheviestinnän opettaja voi tätä kokemusta käsitellä puheviestinnän erilliskurssilla. Opiskelijoiden jännittäminen voi olla ongelmallista niin korkeakouluopinnoille kuin tulevalle työelämällekin. Viestintää kohtaan tunnettua pelkoa on viestintätieteellisesti käsitteellistetty monin tavoin, ja se on tutkimuskohteena ollut suosittu vuosikymmenien ajan. Tutkielman tarkoitus on ymmärtää jännittämistä kokemuksena: miten jännittämisen kokemus on ymmärrettävissä ja miten se muuttuu erilliskurssilla. Tutkielmassa tarkastellaan myös, miten puheviestinnän opettajat ymmärtävät opiskelijan jännittämisen kokemusta silloin, kun heidän pedagoginen tavoitteensa on muuttaa sitä. Menetelmät Tutkielmassa haastateltiin kuutta erilliskurssin käynyttä opiskelijaa sekä neljää opettajaa, jotka ovat opettaneet erilliskurssilla. Lisäksi aineistona käytettiin 21 opiskelijan kirjallista oppimistehtävää. Tutkielman tieteenfilosofinen lähtökohta on fenomenologinen. Haastattelut tehtiin ja aineisto analysoitiin fenomenologisen otteen mukaan. Tulokset Opiskelija-aineiston perusteella jännittäminen voidaan ymmärtää ulkopuolisuuden kokemuksena. Erilliskurssin aikana kokemus muuttui, eikä sitä enää kuvattu vuorovaikutusyhteisöstä eristävänä tekijänä. Opettajahaastattelut kertoivat, ettei erilliskurssin opettaja voi ymmärtää vertaisena opiskelijan kokemusta, mutta opetusryhmän vuorovaikutuksen ja oman pedagogiroolinsa kautta he voivat edesauttaa kokemuksen muuttumista. Opettajat ja opiskelijat voivat erilliskurssin kontekstissa rakentaa hyväksyntää jännittämisen kokemukselle, vaikka he eivät jaakaan kokemuksia. Erilliskurssin näkökulmasta jännittämisen kokemus on monikerroksinen ilmiö, johon liittyy vertaistuen, itsensä hyväksymisen ja pedagogisten valintojen ulottuvuudet.
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jannitta.pdf 660.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record