Kaliumlannoituksen vaikutus kevätvehnän jyvä- ja olkisatoon sekä maaperään pitkäaikaisessa kenttäkokeessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212123
Title: Kaliumlannoituksen vaikutus kevätvehnän jyvä- ja olkisatoon sekä maaperään pitkäaikaisessa kenttäkokeessa
Alternative title: The effect of potassium fertilization to spring wheat´s grain, straw yield and ground in a long term field experiment
Author: Pennala, Tuomas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212123
http://hdl.handle.net/10138/41786
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (växtodlingslära)
Plant Production Science (Crop Science)
Kasvintuotantotieteet (kasvinviljelytiede)
Abstract: Vehnä on yksi maailman kolmesta tärkeimmästä viljelykasvista riisin ja maissin ohella. Siksi sen lannoituksen tutkiminen on tärkeää etenkin pitkällä ajanjaksolla, jolloin saadaan luotettavaa tietoa kaliumlannoituksen vaikutuksesta viljelysmaahan ja satoon. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka kaliumlannoitus vaikuttaa kevätvehnän jyvä- ja olkisatoon sekä maaperään pitkäaikaisessa kenttäkokeessa. Tutkimuksen avulla halusin selvittää, ovatko nykyiset kaliumlannoitussuositukset riittäviä nykyisille kevätvehnälajikkeille hietamaalla ja mitkä tekijät vaikuttavat eniten vehnän jyvä- ja olkisatoon sekä miten maan kaliumtase muuttuu ajan kuluessa. Koe toteutettiin Hausjärvellä hietamaalla kenttäkokeena, jossa käytettiin neljää lannoituskäsittelyä, joista kaksi sisälsi saman määrän kaliumia ja kaksi käsittelyä jäi ilman lisäkaliumia. Vehnän jyvä- ja olkisadoista sekä viljelysmaasta otettiin näytteitä ja ne analysoitiin. Lisäksi vehnästä otettiin kesäisin kasvustonäytteitä. Vehnän oljet korjattiin pois pellolta jokaisena koevuonna, paitsi vuonna 1978, jolloin ne kynnettiin peltoon. Tulosten mukaan kevätvehnän jyvä- ja olkisatoon vaikuttavat sekä koevuosi että lannoitus. Koevuosi selitti satoeroja paremmin kuin lannoitus. Kaliumlannoitus vaikutti olkien kaliumpitoisuuteen merkitsevästi. Eniten lannoitteita saanut vehnä otti eniten sekä liukoista- että reservikaliumia maasta. Liukoisen kaliumin määrä kyntökerroksessa laski kaikissa käsittelyissä vuosien kuluessa, mutta reservikaliumin määrä pysyi miltei ennallaan. Tutkimuksesta selviää, että nykyiset kaliumin lannoitussuositukset laskevat hietamaan kaliumtasetta pitkällä ajanjaksolla. Myös vehnän muiden makroravinteiden otto vaikuttaa olennaisesti kaliumin ottoon. Kaliumin määrä kyntökerroksessa laski kokeen aikana ja osa kaliumista todennäköisesti huuhtoutui pois pellolta. Kokeessa käytetty 60 kg K/ha on riittävä määrä nykyisille vehnälajikkeille hietamaalla. Ilman kaliumlannoitusta saattaa vuosikymmenten kuluttua esiintyä kaliumin puutosta, etenkin jos maan luontaiset kaliumvarat ovat pienet. Tulevaisuudessa kannattaa siis kiinnittää huomiota kaliumin käytön tehostamiseen ja kaliumin huuhtoutumisen estämiseen.Wheat is one of the world's three most important arable crops among rice and maize. Therefore, the study of fertilization is important, especially in the long run, to provide reliable information on the impact on potassium fertilization to farming land, spring wheat growth and its yield. The aim of this study is to find out how potassium fertilization affects spring wheat yield and soil properties, as well as straw yield in long-term field experiment. I wanted to find out whether the current recommendations for potassium fertilization are sufficient to spring wheat varieties on sandy loam and which factors are most affected wheat grain and straw yield. The experiment was conducted on sandy loam in Hausjärvi as field experiment, in which four fertilization treatments were used, two of which contained the same amount of potassium and two were left without potassium. Wheat grain and straw yields were sampled and analyzed. In addition, the wheat crop samples were taken during the summers. Wheat straw was collected each year from the field, except in 1978, when they were plowed in the field. According to the results of spring wheat grain and straw yield year affect both fertilization and year. Year explained the differences in yields better than fertilization. Potassium fertilization levels significantly affected the straw yield. Most fertilized wheat took the most soluble and reserve potassium. The amount of soluble potassium in topsoil decreased in all treatments, but reserve potassium remained almost unchanged. The study shows that the current recommendations for potassium fertilization of fields potassium balance fall in the long run. Also, wheat other macronutrient intake significantly affect potassium commissioning. The amount of potassium in topsoil decreased during the experiment and some of potassium probably leached from the field. The test use 60 kg of K / ha are sufficient for current wheat varieties. Without potassium fertilization may occur potassium deficiency after decades, especially if the natural potassium resources are small. In the future, therefore, should pay attention to improving the use of potassium and to prevent potassium leaching.
Subject: Triticum aestivum L.
potassium uptake
potassium balance
sandy loam
topsoil
kaliumin otto
kaliumtase
hietamaa
pintamaa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record