Elämä : Tutkimus José Ortega y Gassetin filosofiasta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9793-5
Title: Elämä : Tutkimus José Ortega y Gassetin filosofiasta
Author: Lempiäinen, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-04-04
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9793-5
http://hdl.handle.net/10138/43160
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This doctoral dissertation examines the philosophy of José Ortega y Gasset (1883-1955), the foremost Spanish philosopher. I analyse the development, background and main themes of his thinking through the decades and demonstrate that Ortega is justifiably the key creator and developer of existentialist concepts. Many key concepts of existentialism, such as alienation, loneliness, angst and freedom, appeared in his writing as early as the 1920s. Ortega believes that all individuals must determine their relationship to their life and seek authenticity in it. According to Ortega, the lives of those who settle for inauthenticity remain unlived. The fundamental question then becomes: What is an individual life? For Ortega, finding the meaning of life is manifested in finding one s calling and carrying out one s duties, the most important of which is the quest for truth and living a life that is as truthful as possible. An important tool in understanding life is understanding history. The philosophy of history dominated Ortega s thought in the 1940s. He claimed that man does not have nature, but history. Ortega opined that one should not seek the answer to the question of the meaning of life outside oneself. For Ortega, philosophy became a genuine force for solving life s problems and instilling hope. When we relinquish religion, we discover a better way to be good. On the other hand, Ortega claimed that, had Christianity not become a religion, Christianity could have evolved into a valuable philosophy, and the message of Christianity could have been followed by thinking rather than believing. According to Ortega, philosophy must reformulate its research questions and return to the everyday problems of life. Philosophy must concentrate on life. Ortega criticised the academic philosophy of his time for forgetting life. He considered perspectivism the epistemological solution and emphasised that the only wrong perspective is one that recognises only a single perspective. My study focuses on Ortega s core ideas, but also deepens the themes of art, technology and religion. These themes are bound together by cultural and social criticism. Ortega presented a new interpretation of art, stating that art should be separated from the human. He defended modern art against traditional art, was the first to prepare a general presentation of a philosophy of technology, and pioneered the concept of a super-nature . He also developed his philosophy of technology simultaneously with Martin Heidegger, but ended up subscribing to a more optimistic view of the potential of technology. In his philosophy of religion, Ortega engaged in a bitter battle with Miguel de Unamuno, finding fundamental flaws in the very premises of Unamuno s thought.José Ortega y Gasset (1883-1955) on merkittävin espanjalainen filosofi. Väitöskirjassani tutkin hänen filosofiaansa. Selvitän hänen ajattelunsa kehityksen, taustat ja pääteemat eri vuosikymmenillä. Osoitan, että Ortegaa on perusteltua pitää eksistentialistisen käsitteistön keskeisenä rakentajana ja luojana. Monet eksistentialistiset peruskäsitteet, kuten vieraantuminen , yksinäisyys , ahdistus , ja vapaus esiintyvät hänen ajattelussaan jo 1920-luvulla. Ortegan mukaan jokaisen ihmisen on ratkaistava kysymys suhteesta omaan elämäänsä ja tavoiteltava autenttista elämää. Epäautenttisuuteen tyytyvä ihminen jättää Ortegan mukaan elämänsä elämättä . Peruskysymykseksi muodostuu: mitä yksilöllinen elämä on? Elämän tarkoituksen löytäminen ilmenee Ortegalle oman kutsumuksen löytämisenä ja tarttumisena omiin velvollisuuksiin, joista tärkein on etsiä totuutta ja elää mahdollisimman totuudenmukaista elämää. Tärkeä väline elämän ymmärtämisessä on historian ymmärtäminen. Historianfilosofia oli Ortegan ajattelun pääteema 1940-luvulla. Ortega väitti, että ihmisellä ei ole luontoa vaan historia. Vastausta kysymykseen elämän tarkoituksesta ei Ortegan mukaan tule etsiä ihmisen ulkopuolelta käsin. Filosofiasta muodostui hänelle todellinen elämän ongelmia ratkaiseva ja toivoa luova voima. Kun luovumme uskonnosta, löydämme paremman tavan olla hyvä . Toisaalta kristinuskosta olisi Ortegan mukaan voinut muodostua arvokas filosofia, mikäli siitä ei olisi tehty uskontoa silloin sen sanomaa olisi voitu seurata ajattelemalla, ei uskomalla. Filosofian on Ortegan mukaan uudistettava kysymyksenasetteluaan ja palattava todellisten elämänongelmien pariin. Filosofian on keskityttävä elämään. Ortega kritisoi aikansa akateemista filosofiaa elämän unohtamisesta. Tietoteoreettisena ratkaisuna Ortega pitää perspektivismiä ja korostaa ainoan väärän näkökulman olevan se, että tunnustetaan vain yksi näkökulma. Keskityn tutkimuksessani Ortegan päälinjausten ohella kolmen teeman syventämiseen. Ne ovat taide, tekniikka ja uskonto. Kokoavana tekijänä näitä teemoja yhdistää kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikki. Ortega esitti uuden tulkinnan taiteesta, jonka mukaan taide on pyrittävä irrottamaan inhimillisestä. Hän asettui puolustamaan modernia taidetta perinteistä taidetta vastaan. Ortega laati ensimmäisenä yleisesityksen tekniikan filosofiasta ja loi superluonnon käsitteen. Hän rakensi tekniikan filosofiaa samaan aikaan Martin Heideggerin kanssa päätyen tätä optimistisempaan käsitykseen tekniikan mahdollisuuksista. Uskonnonfilosofiassa Ortega kävi ankaran kiistan Miguel de Unamunon kanssa ja katsoi Unamunon erehtyneen jo lähtökohdissaan.
Subject: käytännöllinen filosofia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lempiainen_vaitoskirja.pdf 1.205Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record