The Setting Aside of an Arbitral Award in Finland due to Arbitrator Bias

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063067
Title: The Setting Aside of an Arbitral Award in Finland due to Arbitrator Bias
Author: Wolfram, Jenny-Lin
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063067
http://hdl.handle.net/10138/44855
Thesis level: master's thesis
Discipline: Procedural and insolvency law
Prosessi- ja insolvenssioikeus
Process- och insolvensrätt
Abstract: This thesis examines when and under which circumstances an arbitral award may be set aside in Finland due to arbitrator bias. I will investigate, analyze and systematize the relevant concepts, principles and legal rules. I also aim to highlight problems and deficiencies regarding this topic and contemplate on potential solutions to these problems. Arbitrator bias arises when justifiable doubts exist to the arbitrator’s impartiality and independence. In this study I will be defining impartiality and independence and giving account for the reasons why these terms are fundamental within arbitration. I will be analyzing the setting aside procedure and giving thought to the difference between the setting aside of an award and an award being null and void. Furthermore, I will be assessing the notion of waiver. Waiver is an essential feature of this subject, as a party cannot request the setting aside of an award if he is considered to have waived his right to challenge. In the Finnish Arbitration Act it is stated that an arbitrator may be challenged by a party, if he would have been disqualified to handle the matter as a judge, or if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence. Judge partiality is however left outside the scope of this study. I will instead be focusing on situations of bias that are typical for arbitrators. The Finnish Arbitration Act’s reference to judge partiality will nevertheless be analyzed critically. In the assessment of bias there are three terms of specific importance; the non-mandatory nature of the rules, the objective approach required and the justifiable doubts formula. In this study, I will define and analyze these terms. I will furthermore, contemplate on how the arbitrator's statutory obligations impact on the assessment of arbitrator bias. These statutory obligations are for example the arbitrator's general competence and duty to disclose. I will critically assess the scope of an arbitrator’s duty to disclose and the consequences of failure to disclose. In this study, I will also be giving some thought to measures parties can take that impact on the arbitrator's impartiality and independence. These measures are connected to the drafting of the arbitration agreement, the appointment of the arbitrators and the party's duty to disclose. I will furthermore, be presenting concrete examples of situations, in which an award may be set aside due to arbitrator bias. I have categorized these situations according to the arbitrator's relation to the subject matter of the dispute, the arbitrator's relation to the parties, and the arbitrator's actions and opinions.I denna avhandling undersöker jag när och under vilka omständigheter en skiljedom kan upphävas på grund av skiljemanna jäv. Jag kommer att analysera och systematisera relevanta begrepp, regler och principer. Jag kommer även att lyfta fram problem och oklarheter gällande ämnet och fundera på lösningar till problemen. Skiljemanna jäv uppkommer då det finns befogad anledning att betvivla skiljemannens opartiskhet och oavhängighet. I denna avhandling kommer jag att definiera opartiskhet och oavhängighet och förklara orsaken till att dessa termer är fundamentala inom skiljemannarätten. Jag kommer att analysera upphävningsprocessen av en skiljedom och skillnaden mellan upphävning av en dom och ogiltighet av en dom. Jag kommer även att fokusera på termen ”avstående av åberopande av en omständighet”. Denna term är essentiell inom upphävningsprocessen, då en part inte kan be en domstol upphäva en skiljedom, ifall han anses ha avstått från att åberopa omständigheten som utgör jäv under själv skiljeförfarandet. Enligt Lagen om skiljeförfarande i Finland, skall en skiljeman på yrkande av en part förklaras jävig, om han hade varit jävig att behandla saken som domare, samt även på grund av någon annan sådan omständighet som är ägnad att ge befogad anledning att betvivla skiljemannens opartiskhet eller oavhängighet. I denna avhandling kommer jag inte att behandla domarjäv. Jag kommer att istället fokusera på situationer av jäv som typiskt uppkommer inom skiljemannaförfaranden. Jag kommer dock att kritiskt analysera lagens hänvisning till domarjäv. Vid bedömningen av jäv finns tre termer, som är särskilt viktiga. Dessa termer är; den dispositiva naturen av reglerna, det objektiva tillvägagångssättet och ”befogad anledning att betvivla”. I denna avhandling kommer jag att definiera och analysera dessa termer. Jag kommer också att redogöra för hur skiljemannens lagstadgade plikter inverkar på bedömningen av jäv. Dessa lagstadgade plikterna har t.ex. att göra med skiljemannens kompetens och plikt att uppge alla omständigheter som är ägnade att äventyra hans opartiskhet eller oavhängighet som skiljeman eller ge anledning till befogade misstankar i detta avseende. Jag kommer särskilt att fokusera på denna plikt att uppge omständigheter och konsekvenserna av att inte uppge dessa. Jag kommer även att diskutera hur parterna av skiljeförfarandet kan inverka på skiljemannens opartiskhet och obundenhet. Denna inverkan kan ske t.ex. vid utarbetandet av skiljeavtalet eller vid utseendet av skiljemän. Jag kommer också i denna avhandling att presentera konkreta exempel på situationer var en skiljedom kunde upphävas på grund av skiljemanna jäv. Dessa situationer är kategoriserade enligt skiljemannens relation till sak, skiljemannens relation till part och skiljemannens handlingssätt.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record