Puhetta politiikasta : Kuluttajapolitiikan valta- ja intressikamppailua Euroopan parlamentin näyttämöillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212189
Title: Puhetta politiikasta : Kuluttajapolitiikan valta- ja intressikamppailua Euroopan parlamentin näyttämöillä
Alternative title: Talking politics : the interest and power struggle of consumer politics in the European Parliament stages
Author: Rask, Heini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212189
http://hdl.handle.net/10138/44965
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani poliittisten asiantuntijoiden tuottamaa puhetta kuluttajapolitiikasta. Kiinnitän huomiota asiantuntijoiden puhujapositioihin: mistä näkökulmasta tuotettu puhe on kerrottu? Analysoin, mitä asiantuntijoiden tuottama puhe kertoo tutkittavasta ilmiöstä, sekä miten ja millä tavalla tähän poliittisella kentällä työskentelevien toimijoiden puheeseen vaikuttavat haastateltavan ja haastattelijan välinen statusero sekä valta-asetelmat. Tutkielmani on aineistolähtöinen laadullinen tutkimus, jossa autoetnografinen tutkimusote muodostaa merkittävän osan aineiston tuottamisesta ja tulkinnasta. Aineisto pohjaa Euroopan parlamentin harjoitteluuni keväällä 2012. Lisäksi tutkimukseni aineisto koostuu Euroopan parlamentin toimijoiden haastatteluista. Analyysimenetelminä käytän retoriikka-, argumentaatio- ja kategoria-analyysejä. Teatterimetaforan avulla elävöitän tutkielmani autoetnografista aineistoa. Käsittelen työssäni kuluttajapoliittista kenttää ja sen tavoitteita sekä EU:n toimielimien roolia kuluttajapolitiikan muotoutumisessa. Autoetnografinen ote keskittyy Euroopan parlamentin kuluttajapolitiikkaan ja sen toimijoiden tarkasteluun. Taustoitan myös Suomen kuluttajapolitiikan muotoutumista nykyisenkaltaiseksi osana Pohjoismaista kuluttajapolitiikan kehitystä ja lopulta sen sulautumista osaksi EU:n kuluttajapolitiikkaa. Autoetnografinen ote tarkastelee tutkijan kokemusten ja havaintojen kautta kuluttajapolitiikanteon takanäyttämöä, sen kulisseja sekä valtakenttiä politiikanteon ytimessä Euroopan parlamentissa. Lisäksi etnografian avulla poliittisen kentän toiminnan sekä sen takana olevien tavoitteiden ja motiivien tarkastelu avaavat parlamenttityöskentelyä, sen valta- ja hierarkia-asetelmia, poliittista peliä sekä vaikuttamista. Analyysi avaa parlamentin näyttämön toimijoiden rooleja ja toimintaa kuluttajapolitiikassa toimijoiden omista intresseistä käsin. Kuluttajapolitiikasta tuotettu puhe kertoo vastakkainasettelujen kautta intressi- ja valtakamppailusta EU:n eri näyttämöillä. Vaikka kamppailu on monitahoinen, tiivistyy se kolmeen intressiin: Euroopan unionin yhteiseen, puoluepoliittiseen ja kansalliseen. Tutkimukseni perusteella unionin yhteinen kuluttajapoliittinen intressi on epäselvä ja jäsentymätön toimijoille. Puoluepoliittinen intressi jää puolestaan hahmottumatta eturyhmien edustajille. Lisäksi toimijoiden esittämät poliittisten ryhmien väliset erot kuluttajapolitiikassa ovat epätarkkoja. Kansalliset, puoluepoliittisia intressejä ohjaavat suuntaviivat sen sijaan tunnetaan. Kansallinen intressi kuluttajapolitiikassa onkin selkeä, se mielletään tärkeäksi ja työskentelyä sen puolesta pidetään hyväksyttävänä. Kuluttajapoliittiset ohjelmat ovat pidentyneet ajallisesti viime vuosien aikana, mikä osoittanee kuluttajapolitiikan marginaalisuuden lisääntymisestä ja painoarvon keventymisestä entisestään. Eurooppalaisessa kuluttajapolitiikassa vallitsee sisäinen intressien ristiriita, jonka lisäksi se jää entistä enemmän sisämarkkinoiden toteuttamisen jalkoihin.This thesis investigates how consumer politics is portrayed speeches given by political players. The focus is on the positions of these players: what is the perspective of which the given speech comes from? I analyze what the given speech tells about the researched phenomenon and how the status distinction between the interviewer and the interviewee in addition to the dominating positions affect the given speech. The thesis is a qualitative research where the data is analyzed by using autoetnographic means. The data is based on my internship in the European Parliament during spring 2012 and conducted interviews with the players in the Parliament. In the analysis, rhetoric, argumentation and categorization are used as methods. In addition, theater metaphor is used to enliven the autoethographic data. The thesis focuses on the political field of consumer politics, its aims and how the role of the EU institutions affects forming it. The autoethnographic side of the thesis focuses on the Parliament´s consumer politics and its players. Furthermore, the thesis discusses how the Finnish consumer politics has formed to its present form as part of the Nordic’s consumer politics and finally, how it has integrated with the EU’s consumer politics. By utilizing autoethnography, researchers´ experiences and observations are used to observe the consumer policymaking on the backstage, its wings and power fields in the core of policymaking in the European Parliament. Also by using ethnography, the targets and motives behind players´ behavior portray working in the Parliament, its power and hierarchy structures, political game and influencing. The analysis describes the roles and behavior in consumer politics from stage players own interests. The given speech about consumer politics states through juxtapositions of the interest and power struggle on the different stages of the EU. Although the struggle is multifaceted, one may compress it into three interests: the common interest of the EU, party political and national. My research shows that the common interest is obscure and unclear to the players. Moreover, the party political interest remains unclear to the players and the differences between the political groups represented by the players are imprecise. In contrast, the national interests governed by the party political guidelines are well known. The national interest in consumer politics is clear, the players perceive it important and it is accepted to work for it. EU´s consumer policy programs have become longer in time in recent years. It might show that the sphere of consumer politics will become more marginal and that its weight will become lighter. Not only is there internal conflict of interests in European consumer politics but it also falls behind working for Internal Market.
Subject: consumer politics
interest struggle
power struggle
juxtaposition
given speech
kuluttajapolitiikka
intressikamppailu
valtakamppailu
vastakkainasettelu
tuotettu puhe


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rask.pdf 1.164Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record