Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925309
Title: Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla
Author: Henriksson, Anselmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925309
http://hdl.handle.net/10138/45007
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the research on the classroom interaction is to give information on the social construction of the lesson and further to shed light on the underlying factors encouraging positive atmosphere for learning. Due to an increasingly multicultural society, it is important to explore interaction also among second language speakers. This thesis evaluates the reactions of students in the situations where one student does not answer the teacher's question or the answer is wrong. It further investigates whether students' reactions change when their language and study skills improve. It describes verbal and non-verbal means used by the students to indicate that the answer is incomplete. The reported research was a qualitative case study of which material was analyzed by using the methods of conversation analysis. The research material was gathered as a part of Long Second -project in the autumn 2011 and spring 2012 in Helsinki. It comprised two videotapes of Finnish as a second language lesson among 7-12 years old students. The analysis of the thesis systematically focused on the situations in which the students answered the teacher's question wrong or did not answer at all. The results of this thesis show that students evaluate the balance between teacher's question and student's answer by a variety of verbal and non-verbal means. The students reacted to a wrong answer or no-answer by leering or gazing, by raising one's hand or calling the teacher verbally, by revealing the answer or by commenting derogatorily. In some cases, students did not react at all. In the spring, the students also reacted by using textbooks for searching answers. This can be seen as an indication of the improvement of the students' language and study skills between the two observation periods. Furthermore, in the spring, the students reacted less often by raising hands and more often by revealing the answers without teacher's permission than they did in the autumn. This may be the result of the development of both group dynamics and students' language skills. Students were active participants of the classroom interaction. By their own actions, they affect the formation of positive or negative learning atmosphere.Luokkahuoneen vuorovaikutusta tutkimalla saadaan tietoa siitä, minkälainen sosiaalinen tilanne oppitunti on ja minkälaisista tekijöistä oppimiselle suotuisa ilmapiiri muodostuu. Yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä on tärkeää tutkia vuorovaikutusta, jossa keskustelun osapuolina on myös suomea toisena kielenä puhuvia henkilöitä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten muut oppilaat reagoivat, kun oppilas ei vastaa opettajan hänelle esittämään kysymykseen tai hän vastaa siihen väärin sekä sitä, tapahtuuko reagointitavoissa muutoksia kielitaidon ja opiskelutaitojen kehittyessä. Tutkimuksessa kuvataan niitä kielellisiä ja ei-kielellisiä keinoja, joilla oppilaat osoittavat vastauksen olevan epätäydellinen. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus ja aineisto analysoitiin keskustelunanalyysin menetelmin. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta Long Second -tutkimusprojektiin kuuluvasta oppitunnin nauhoitteesta. Oppitunnit kuvattiin Helsingissä syksyllä 2011 ja keväällä 2012 peruskoulun valmistavan opetuksen luokassa, jossa oppilaat olivat iältään 7-12-vuotiaita. Oppitunneilta tarkasteltiin systemaattisesti kaikkia tilanteita, joissa oppilas ei vastannut opettajan hänelle kohdistamaan kysymykseen tai vastasi siihen väärin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppilaat arvioivat opettajan kysymyksen ja oppilaan vastauksen välisen tasapainotilan täyttymistä erilaisin kielellisin ja ei-kielellisin keinoin. Oppilaat reagoivat väärään vastaukseen tai vastaamattomuuteen vilkuilemalla tai tuijottamalla vastausvuorossa olevaa oppilasta, pyytämällä opettajalta puheenvuoroa joko viittaamalla tai sanallisesti, huudahtamalla vastauksen ääneen ilman puheenvuoroa tai kommentoimalla halventavasti. Oppilaat saattoivat olla myös reagoimatta mitenkään. Keväällä oppilaat ryhtyivät etsimään vastausta myös oppikirjasta tai vihkosta, mikä voi olla seurausta kielitaidon ja opiskelutaitojen kehittymisestä. Keväällä viittaaminen oli vähentynyt ja vastauksen huudahtaminen lisääntynyt, minkä voi nähdä seurauksena ryhmädynamiikan muutoksesta ja kielitaidon kehittymisestä. Oppilaat näyttäytyivät aktiivisina toimijoina osana luokkahuoneen vuorovaikutusta. Omalla toiminnallaan he vaikuttavat luokan oppimisilmapiirin muotoutumiseen.
Subject: second language classroom interaction
conversation analysis
question sequence
kakkoskielinen luokkahuonevuorovaikutus
keskustelunanalyysi
kysymyssekvenssi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
oppilaid.pdf 491.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record