Nepalilaisten opettajien opetusvarmuus : näkökulmina opettajan persoona, substanssiosaaminen, pedagoginen osaaminen ja luokan hallinta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925322
Title: Nepalilaisten opettajien opetusvarmuus : näkökulmina opettajan persoona, substanssiosaaminen, pedagoginen osaaminen ja luokan hallinta
Author: Metsämuuronen, Tuua Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925322
http://hdl.handle.net/10138/45011
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The study focuses on the Nepalese 8 grade Mathematics, Nepali language and Social study teachers' confidence to teach their own subject. Every skill, such as teaching skills, brings with uncertainty and insecurity creates a need for security. The aim of the master's thesis is to research how substance knowledge, the teacher's personality, pedagogical knowledge and classroom management, and their components are connected to each other. In addition, has been researched how much personality, pedagogical knowledge and classroom management, explain the teacher's self-perceived competence assurance to teach. Altogether, 1224 of Nepalese teachers responded to the survey. The survey sample was stratified. The questionnaire, teachers were asked to assess their teaching confidence in their teaching subject and its sections, on a scale of 1 to 4. Many studies have been done about teaching and the teacher's impact on learning outcomes. That has been considered as a possible cause of Finnish students' good learning achievements. Since the schools have small differences between them, it is easier to study the teachers and the teaching effect of the student's achievements in a country, where the school differences are considerable bigger. According to Hattie (2003, 2), the teacher effect is 30% of the student learning achievements, in Nepal the corresponding figure is 68% (Acharya, Metsämuuronen and Metsämuuronen 2013, 281 316). The study examined by tree-analysis how personality, pedagogical knowledge and classroom management elements are linked to educational confidence and by regression analysis how much these independent variables explain together the effect of the phenomenon. According to regression analysis, there are age, teaching years, assessment, professional development over the last two years, and the curriculum understanding and using, as well as the school equipment shortages. The study found that the most confident were those teachers who were under the age of 30 teachers; who had teaching experience five years or less; who used the project work as assessment; who experienced that they understood the objectives of the school curriculum, and in addition they experienced to implement it successfully. This study was empirical and explorative work and the results obtained on the regression model shows that the model explains 9.5% of teacher's confidence to teach their own subjects. As regression model explains less than 10% certainty, is the teacher's teaching confidence and competence a good follow-up research object. Another good object would be to compare the self-perceived reliability and the validity of the comparison of the measured whether teachers' own experience of the same qualifications as a measurable skill.Tutkimus keskittyy nepalilaisten 8. luokan matematiikan, nepalin kielen ja sosiaalisten aineiden opettajien varmuuteen opettaa omaa opetettavaa ainettaan. Jokainen taito, esimerkiksi opetustaito, tuo mukanaan epävarmuutta. Turvattomuus synnyttää tarpeen varmuuden pyrkimykseen. Tämän Pro gradun pyrkimyksenä on selvittää, miten substanssiosaaminen, opettajan persoona, pedagoginen osaaminen ja luokanhallinnalliset taidot ja niiden osatekijät ovat yhteydessä keskenään. Lisäksi pyritään selvittämään, kuinka paljon persoona, pedagoginen osaaminen ja luokanhallinnalliset taidot selittävät opettajan osaamista (pätevyyttä) eli itse koettua varmuutta opettaa (opetusvarmuus). Tutkimuksia opettajuudesta on tehty paljon ja opettajan vaikutusta oppimistuloksiin voidaan pitää yhtenä mahdollisena syynä suomalaisten oppilaiden hyviin oppimissaavutuksiin. Koska Suomessa koulujen väliset erot ovat pieniä, on helpompi tarkastella opettajan ja opettamisen vaikutusta oppilaan saavutuksiin sellaisessa maassa, jossa koulujen erot ovat suuret. Hattie (2003, 2) arvion mukaan opettajan vaikutus on 30 % oppilaan oppimissaavutuksissa, Nepalissa vastaava luku on 68 % (Acharya, Metsämuuronen ja Metsämuuronen 2013, 281 316). Kaikkiaan tähän kyselyyn vastasi 1224 nepalilaista opettajaa. Kyselyn otanta oli stratifioitu eli ositettu otanta. Kyselylomakkeessa opettajia pyydettiin arvioimaan varmuutta oman opetettavan aineensa eri osa-alueilla asteikolla 1 4. Tutkimuksessa selvitettiin puuanalyysilla sitä, miten persoonan, pedagogisen osaamisen ja luokanhallinnallisten taitojen osatekijät ovat yhteydessä opetusvarmuuden tunteeseen, ja regressioanalyysilla sitä, onko näillä käytetyillä muuttujilla yhteisvaikutusta ilmiöön. Regressioanalyysiin mukaan tulivat persoonallisuudesta ikä, pedagogisesta osaamisesta opetusvuodet, arviointi, ammatillinen kehittyminen viimeisten kahden vuoden aikana ja opetussuunnitelman ymmärtäminen ja käyttäminen sekä luokan hallinnallisista tekijöistä koulun välineistön niukkuus. Tutkimuksessa selvisi, että varmimmiksi itsensä tuntevat opettajat olivat alle 30-vuotiaita, heillä oli opetuskokemusta viisi vuotta tai vähemmän, he käyttivät projektityömenetelmää arvioinnissaan, he kokivat ymmärtävänsä koulunsa opetussuunnitelman tavoitteet ja lisäksi he kokivat toteuttavansa sitä onnistuneesti. Tutkimus oli empiirinen ja eksploroiva työ, ja saaduilla tuloksilla rakennetusta regressiomallista käy ilmi, että malli selittää 9,5 % opettajan varmuuden tunteesta opettaa omaa oppiainettaan. Koska regressioanalyysimalli selittää alle 10 % varmuudesta, on opettajan opettamisen varmuus hyvä jatkotutkimuksen kohde. Toinen hyvä kohde olisi vertailla itse koettua varmuutta ja mitattavaa pätevyyttä, eli ovatko opettajien omat kokemukset pätevyydestään samat kuin mitattavissa oleva ammattitaito.
Subject: teacher
confidence
teaching
competence
opettajuus
varmuus
opettaminen
opettaja
pätevyys
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nepalila.pdf 1.473Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record