University of Helsinki teachers as users and adopters of change of web-based learning environments in teaching

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9534-4
Title: University of Helsinki teachers as users and adopters of change of web-based learning environments in teaching
Alternative title: Helsingin yliopiston opettajat verkko-oppimisympäristöjen käyttäjinä ja vaihtajina
Author: Rytkönen, Anni
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-06-02
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:1799-2508
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9534-4
http://hdl.handle.net/10138/45214
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Web-based learning environments are provided for Finnish university teaching personnel as centrally maintained systems. Technical development and system life cycles put pressure on the selection and changing of systems at regular intervals. This was what happened at the University of Helsinki when Blackboard was changed to Moodle between 2008 and 2011. Teachers who were used to using one system were asked to change to another one. The change process was the context for the present study, with the main goal of determining what the process of adopting another web-based learning environment would reveal from teachers as users and adopters of educational technology at the University of Helsinki. To reach the goals, four main research questions were defined as 1. How can University of Helsinki teachers be described as users of technology in teaching? 2. What do experienced users focus their thinking on in using technology in teaching? 3. How do the teachers utilize technology in teaching? 4. How do users adopt changes in technology used in teaching? Data was collected with four questionnaires, including altogether 697 responses, and with 11 interviews between 2008 and 2011, and was analyzed using a mixed methods approach. The results illustrated the majority of casual use of web-based learning environments. Further, simple web-based methods such as distributing materials were largely used instead of pedagogically more meaningful methods such as group work. Interviewed, experienced users expressed expertise that was balanced toward either technology or education or illustrated pedagogically motivated and technologically advanced thinking. Teachers expressed two major strategies in adopting new educational technology: as soon as possible by typically working on their own or as late as possible, typically with an interest in a variety of interpersonal methods. The adoption process additionally illustrated the lack of organizational support in decision-making and the systematic use of educational technology in many faculties. Teachers perceived that they were more on their own than they would have wanted. Recommending, selecting, and changing educational technology should be seen as part of overall teaching support and development instead of additional and voluntary fun for the motivated ones. Therefore, support in teaching design using educational technology should be focused on more in department-level processes and department management support.Suomalaisissa yliopistoissa verkko-oppimisympäristöt tarjotaan opettajille keskitetysti ylläpidettyinä palveluina. Tekninen kehitys ja järjestelmien rajalliset elinkaaret aiheuttavat painetta järjestelmien valintaan ja vaihtoon aika ajoin. Näin tapahtui myös Helsingin yliopistossa kun Blackboard vaihdettiin Moodleen vuosina 2008-2011. Opettajat, jotka olivat tottuneet käyttämään yhtä järjestelmää, joutuivat vaihtamaan toiseen järjestelmään. Tämä vaihtoprosessi oli tausta tutkimukselleni, jonka päätavoite oli selvittää, miten opettajat käyttävät opetusteknologiaa opetuksessaan ja miten he omaksuvat järjestelmien vaihdon Helsingin yliopistossa. Tavoitteisiin pääsemiseksi määriteltiin neljä päätutkimuskysymystä: 1. Miten Helsingin yliopiston opettajia voidaan kuvailla teknologian käyttäjinä opetuksessaan? 2. Mihin kokeneet käyttäjät keskittävät huomionsa teknologian opetuskäytössä? 3. Miten opettajat käyttävät teknologiaa opetuksessaan? 4. Miten käyttäjät omaksuvat opetuksessa käytettävän teknologian muutoksia? Käyttäjien kokemuksia kerättiin kyselyin, joihin tuli yhteensä 697 vastausta, ja haastatteluin, joita oli 11, vuosien 2008 ja 2011 välisenä aikana. Kerätty aineisto analysoitiin hyödyntäen määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Tulosten perusteella verkko-oppimisympäristöjen käyttö Helsingin yliopistossa oli suurelta osalta yksinkertaista, kuten materiaalinjakelua. Pedagogisesti mielekkäiden menetelmien, kuten ryhmätyön tarpeita korostettiin vähäisesti. Haastateltujen, edistyneiden käyttäjien osaamista kuvasi joko painottuminen teknologiaan tai pedagogiikkaan, tai pedagogisista lähtökohdista valittujen, teknisesti edistyneiden menetelmien käyttö. Opettajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä heille tarjottuihin järjestelmiin, mutta tuloksissa kuvatut Blackboardin tekniset ongelmat perustelivat hyvin Helsingin yliopiston päätöksen luopua siitä ja siirtyä Moodleen. Opettajat vaihtoivat opetuksessaan verkkovälineestä toiseen kahdella päästrategialla: joko reippaasti mahdollisuuden tultua ja lähinnä työskennellen itsekseen, tai mahdollisimman myöhään ja mielellään muiden neuvoja tai tukea hyödyntäen. Uuden välineen omaksumisprosessiin liittyvät tulokset osoittivat lisäksi puutteita opetukseen liittyvän päätöksenteon ja opetusteknologian systemaattisen käytön tuessa laitos- ja tiedekuntatasoilla. Opettajat kokivat tekevänsä enemmän itsenäisiä päätöksiä kuin olisivat halunneet. Opetusteknologian suositukset, valinnat ja järjestelmien vaihdot tulisi muistaa huomioida opetuksen kokonaisvaltaisen tuen ja kehittämisen osana sen sijaan, että sitä pidetään vapaaehtoisena lisänä siitä kiinnostuneille. Siksi opetusteknologian systemaattiseen suunnitteluun ja sen tukeen tulisi keskittyä vieläkin enemmän ja nimenomaan laitostason prosessein ja johdon tuella.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rytkönen_dissertation.pdf 1.999Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record