Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus : tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212198
Title: Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus : tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä
Alternative title: Young college students's consumption resources and consumption : balance between essential and luxurious consumption
Author: Ihantila, Kimmo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212198
http://hdl.handle.net/10138/45293
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkielma tarkastelee nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresursseja ja kulutusta. Tutkimuksessa selvitetään, miten kulutusresurssit liittyvät nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutukseen. Tutkimus on toteutettu laadullisella, fenomenografisella tutkimusotteella, jossa tarkastelun kohteena ovat opiskelijoiden käsitykset kulutuksestaan, ajankäytöstään, opintolainan käyttökohteista sekä välttämättömän ja ylellisen kulutuksen välisestä tematiikasta. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty haastattelua, mikä soveltuu fenomenografiseen tutkimukseen. Empiirinen tekstiaineisto koostuu 13 opiskelijan puolistrukturoidusta haastattelusta. Aineiston analysoinnissa on hyödynnetty sisällön erittelyä ja teemoittelua. Kuluttajien materiaalisten voimavarojen perustana ovat käytettävissä olevat tulot. Tutkimukseeni osallistuneiden opiskelijoiden tulotaso on matala verrattuna väestön keskimääräiseen tulotasoon. Opintotukeen kuuluu opintoraha, opintotuen asumislisä ja opintolaina. Enemmistö haastateltavista nosti opintolainaa opintorahan lisäksi. Lähes kaikki haastateltavat saivat taloudellista tukea vanhemmiltaan perustoimeentulossa. Asumiskustannukset veivät suurimman osan haastateltavien rahoista. Opiskelijat asuivat pääosin vuokra-asunnossa. Aika on materiaalisten voimavarojen ohella toinen kotitalouden keskeisimmistä resursseista, koska se jäsentää kotitalouden päivittäistä toimintaa. Tarkastellessa ajan merkitystä nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutuksessa käy ilmi, että useilla opiskelijoilla on ajankäytön suhteen neljä osa-aluetta, jotka ovat työ, opiskelu, kotityö ja vapaa-aika. Opintojen seurauksena opiskelijoiden ajalliset kulutusresurssit ovat niukat, koska työssäkäynti on toissijaista. Pienten tulojen ja ajallisten resurssien takia nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutus painottuu enemmän välttämättömään kulutukseen, kuten ruokaan, asumiseen ja laskuihin. Nuorten heikko taloudellinen tilanne saa aikaan sen, että nuoret käyttävät kulutusluottoa tai lainaa välttämättömään kulutukseen tai ylelliseen kulutukseen. Tämä taas saattaa johtaa velkaantumiseen, jos rahankäyttöä ei hallita. Opiskelijat kuluttavat myös ylelliseen kulutukseen, kuten baareihin, ravintoloihin ja opiskelijajuhliin. Rahaa kuluu myös harrastuksiin, erilaisiin tapahtumiin sekä matkoihin. Opiskelijat nostavat opintolainaa useimmiten paremman elintason saavuttamiseksi.This thesis examine young college student's consumption resources and consumption. I study how consumption resources are related to college student's consumption. The research has been carried out qualitative, phenomenography research method, where object of examination are student's views of consumption, use of time, student loan use and themes between essential and luxurious consumption. I used interviews as a method of collecting data, which suits for a phenomenography research. The empirical material consist of 13 student's interviews. I analysed material by using content analysis and typecasting. Available resources, such as income, are important for consumers. Students who took part research have low income level compared to the rest population. Financial aid to students consist of student grant, housing benefit and student loan. Majority of interviewees drew student loan in addition to student grant. Nearly all interviewees received financial support from their parents. Housing cost took the majority of interviewees money. The students lived mainly in apartment building. Time is addition to money other household's central resources, because it analyse household daily action. When examine meaning of time in young college students' consumption appear that many students have four sector in regard to the use of time. This sectors are work, study, housework and free time. As a result of study student's temporal resources are scanty, because working is secondary. Due to small incomes and temporal resources young college student's consumption is emphasized to essential consumption as food, housing costs and bills. Young's weak economic situation cause that young use consumption credit or loan to essential consumption or luxurious consumption. This may lead to get into debt if the use of money not control. Students spend money on luxurious consumption, as bars, restaurants and student parties. They also spend their money on hobbies, different events and journeys too. Students draw student loan in order to achieve better standard of living.
Subject: money
time
college students
incomes
financial aid to students
study
work
raha
aika
korkeakouluopiskelijat
tulot
opintotuki
opiskelu
työ


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ihantila.pdf 325.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record