Etätyön johtaminen : Tapaustutkimus Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9972
Title: Etätyön johtaminen : Tapaustutkimus Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa
Author: Kortelainen, Riikka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-12-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9972
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on etätyön johtaminen Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan lakisääteisessä tapaturmavakuutusyksikössä. Tutkimuskohteessa tarkastellaan etätyön sopimista tulosjohdettuun organisaatioon, tutkimuskohteessa käytettyjä johtamistyylejä ja niiden sopimista etätyön johtamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa etätyöstä ja erityisesti etätyön johtamisesta. Tutkimuskohteen tekee erityisen kiinnostavaksi etätyön kokoaikaisuus. Lisäksi etätyönä tehdään perinteistä toimistotyötä, joka ei vaadi korkeaa koulutusta. Tutkimuksissa on tarkasteltu enimmäkseen informaatioammateissa toimivien korkeasti koulutettujen työntekijöiden osa-aikaista etätyötä. Tutkimuskohteen erityispiirteet auttavat tarkasteltaessa johtamisen muuttumista siirryttäessä etätyöhön. Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tutkimusta ja tutkimusstrategiana tapaustutkimusta. Empiirinen aineisto on kerätty tutkimuskohteesta puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joita on analysoitu teoriasidonnaisesti. Tärkeimpinä tutkimustuloksina voidaan pitää viestinnän ja luottamuksellisten suhteiden korostumista tehokkaassa etätyön johtamisessa. Viestinnälle valitulla informaatiokanavalla (sähköinen vai kasvokkain tapahtuva) ja luottamuksen laadulla (yksilön arvoihin perustuva vai organisaatioon perustuva) oli tutkimuskohteessa merkitystä etätyön tehokkuudelle. Tehokkaassa etätyön johtamisessa edellä mainitut esiintyivät tasapainoisesti ja vahvistivat silloin toisiaan. Tutkimuskohteessa työyhteisön luottamuksen merkitys nousi esimiehen ja alaisen välisen luottamuksen rinnalle tärkeäksi etätyöhön vaikuttavaksi asiaksi. Tarkasteltaessa tutkimuskohteen johtajien johtamistyylejä havaittiin Robert R. Blaken ja Jane S. Moutonin johtamisruudukolla (Managerial Grid) 9-9 -johtamisen (paljon huomiota sekä ihmisiin että asioihin) olleen tehokkainta etätyössä. Johtamistyylit, joissa toinen ulottuvuus (ihmiset tai asiat) esiintyi vahvana ja toinen heikkona, eivät olleet tutkimuskohteessa tehokkaita etätyön johtamisessa. Tutkimuskohteessa asiajohtamiseen painottuva johtamistyyli oli tehokas perinteisesti toimistolla työskennelleitä johdettaessa, mutta ei ollut tehokas etätyöntekijöitä johdettaessa. Etätyön johtamisen voidaan tutkimustulosten perusteella sanoa vaativan ihmisistä huolehtivia ja tukevia johtamistapoja, luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä sekä hyvin organisoitua viestintää. Tutkimuskohteessa etätyön todettiin sopivan hyvin tulosjohdetun organisaation työn organisoinnin tavaksi. Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä ovat etätyön aiempaa tutkimusta tarkasteltaessa Juhani Pekkolan (2002) väitöskirja "Etätyö Suomessa. Fyysiset, virtuaaliset, sosiaaliset ja henkiset työtilat etätyöympäristönä.", etätyön johtamisen tarkastelussa teos "Teleworking Environments" (1998), luottamuksen tarkastelussa teos "Proceedings of t-world 2001" (2001) ja johtamistyylien tarkastelussa Paul Herseyn ja Kenneth H. Blanchardin (1990) teos "Tilannejohtaminen. Tuloksiin ihmisten avulla." sekä Robert R. Blaken ja Jane S. Moutonin (1972) "Johtamisen psykologiaa".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Vakuutusosakeyhtiö Pohjola
etätyö
tulosjohtaminen
johtamistyyli
luottamus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record