Kannustinloukkutoimenpiteiden vaikutukset työmarkkinoilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9991
Title: Kannustinloukkutoimenpiteiden vaikutukset työmarkkinoilla
Author: Laine, Veli Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9991
Thesis level: master's thesis
Abstract: Vuonna 1995 perustettiin ministeri Alhon johtama kannustinloukkutyöryhmä, jonka esitykset ongelman rat-kaisemiseksi hyväksyttiin toimeenpantavaksi vuonna 1996. Viimeiset kannustinloukkutoimenpiteet astuivat voimaan vuonna 1998. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida toimenpiteiden vaikutuksia työmarkkinoilla. Työnteon kannustinongelmia pyritään usein identifioimaan tulo- ja työttömyysloukku käsitteiden avulla. Työttömyysloukussa sosiaaliturva antaa lähes yhtä hyvän tai jopa paremman toimeentulon kuin ansiotyö, kun taas tuloloukku kuvaa tilannetta, jossa lisätyön tekeminen ei johda riittävään käytettävissä olevien tulojen nousuun. Tuloloukkujen mittarina käytetään ns. efektiivisiä marginaaliveroasteita. Työn toisessa kappaleessa esitellään työn tarjontateorian perusmalli, jonka avulla yksilön työn tarjontaa oman palkan ja verotuksen muuttuessa voidaan analysoida. Palkan muutoksen vaikutus voidaan jakaa tulo- ja sub-stituutiovaikutuksiin, jotka ovat erimerkkisiä vapaa-ajan ollessa normaalihyödyke. Näin ollen palkan muutok-sen kokonaisvaikutusta työn tarjontaan ei a priori voida määrittää. Lineaarisen tuloveron havaitaan vaikutta-van työn tarjontapäätöksiin ainoastaan vaimentavana tekijänä. Verotus ja muu tulonsiirtojärjestelmä yhdessä aiheuttavat yksilöiden budjettirajoitteisiin epäkonveksisuuksia, jotka vaikeuttavat työn tarjontapäätösten ana-lysointia teorian avulla. Tuloloukun määritelmä sisältää oletuksen, jonka mukaan korkeat efektiiviset marginaaliveroasteet vaikuttaisi-vat negatiivisesti henkilöiden työn tarjontaan. Teorian mukaan tämä ei kuitenkaan pidä välttämättä paik-kaansa edes lineaarisen budjettirajoitteen vallitessa. Koska teoria ei anna selvää vastausta kannustinloukkuto-imenpiteiden vaikutuksista työn tarjontaan, tutkitaan aihetta empiirisesti. Tämän työn empiiristä osaa varten konstruoin Suomen tulonsiirtojärjestelmää simuloivan mallin, joka koostuu eri tulonsiirtojen laskentamoduleista sekä Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 1996 ja 1997 palvelu-tiedostoista. Mallin avulla arvioidaan tuloloukkujen yleisyyttä vuonna 1997, jolloin suuri osa kannustinto-imenpiteistä oli jo toteutettu. Myös tuloloukkuja aiheuttavat tulonsiirtojärjestelmän osat pyritään identifioi-maan. Kannustintoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi verrataan vuosien 1996 ja 1997 efektiivisten margi-naaliveroasteiden jakautumista työllisen väestön keskuudessa. Tuloloukkuja, mikäli sellaisiksi määritellään yli 70 %:n efektiiviset marginaaliveroasteet, esiintyi vuonna 1997 vain pienellä osalla ammatissa toimivasta väestöä. Sen sijaan tietyillä väestöryhmillä, kuten pienitulois-illa ja yksinhuoltajilla, olivat tuloloukut muuta väestöä huomattavasti yleisempiä. Tulosidonnaiset etuudet ja maksut nostivat rajaveroastetta noin puolella henkilöistä, joihin etuus tai maksu kohdistui. Rajaveroasteen nousu kohdistui noin kymmeneen prosenttiin ammatissa toimivista henkilöistä ja noin viidellä prosentilla etuuksien ja maksujen aiheuttama nousu oli yli 20 %. Kannustinloukkutoimenpiteiden vaikutus jäi tarkastelu-jaksolla suhteellisen pieneksi pienituloisten ja päivähoitoikäisten lasten vanhempien hyötyessä toimenpiteistä muuta väestöä vähemmän. Tuloloukkujen arvioimista varten lasketuilla efektiivisillä marginaaliveroasteilla saadaan selvitettyä yksilön budjettirajoitteen kulmakerroin havaittujen työtuntien kohdalla. Tähänastisen työn tarjontatutkimuksen yksi suurimmista ongelmista on ollut juuri budjettirajoitteiden määrittäminen tulonsiirtomekanismien monimutkai-suuden vuoksi. Tutkimuksen empiirisen osan lopuksi pyritään arvioimaan kannustintoimenpiteiden vaikutusta työn tarjontaan käyttämällä hyväksi efektiivisten marginaaliveroasteiden tuomaa tietoa yksilön budjettirajoit-teesta. Työn tarjonnan palkkajoustoksi estimoitiin 4,4 %, mikä on aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna pieni luku.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kannustus
työllistyminen
työttömät
työn tarjonta
verotus
tuloloukku
insentiivit
efektiivinen marginaaliveroaste
Kernel-estimaatti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.55Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record