Magazine paper consumption in different socio-economic environments. Case Emerging Markets

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211607
Title: Magazine paper consumption in different socio-economic environments. Case Emerging Markets
Author: Sinkkilä, Suvi-Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Economics
Thesis level: master's thesis
Abstract: The paper industry environment is going through changes. Traditionally in the Western Europe and the North America the paper consumption has increased along with the economic and population growth. Despite the growth of these indicators, the newsprint consumption in North America has been declining since the late 1980's and the magazine paper consumptions have also started to decline. Also in the Western Europe signs of maturing can be seen. The paper consumption growth is assumed to be happening elsewhere. The purpose of this study is to estimate potential magazine paper consumption of three different socio-economic environments up to 2020. In this study the focus was on three country groups, clusters, which the assignment company had formed with grouping analysis. In the theoretical background of the study the previous studies of paper demand and the methods used were examined. Also the paper grades and their end-uses were studied. The empirical part of this study was conducted by using both quantitative and qualitative analysis. Trend-analysis was used in quantitative part and PESTE-analysis was used in qualitative part. Through these analysis the key drivers of each cluster where identified and the development trend of consumption was estimated with the help of the analysis and the lifecycle model used by the company. Based on the socio-economic factors, the consumption is on a positive growth track but the speed of the growth cannot be estimated due to the influence of media substitution among others.Paperiteollisuusympäristö käy läpi muutoksia. Perinteisesti paperin kulutus Länsi- Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on kasvanut talous- ja väestönkasvun myötä. Näiden indikaattoreiden kasvusta huolimatta sanomalahtipaperin kulutus on ollut laskussa 1980- luvun lopusta lähtien ja aikakausilehtipaperinkin kulutus on alkanut laskea. Kypsymisen merkkejä on nähtävissä myös Länsi- Euroopassa. Paperin kulutuksen kasvu oletetaan tapahtuvan muualla. Tämän tutkimuksen tarkoitus on arvioida aikakausilehtipaperin potentiaalinen kulutus kolmessa erilaisessa sosio-ekonomisessa ympäristössä vuoteen 2020 saakka. Tutkimuksen kohteena oli kolme maaryhmää, klusteria, jotka toimeksiantajayritys oli muodostanut ryhmittelyanalyysilla. Työn teoreettinen tausta käsittelee aikaisempia tutkimuksia paperin kysynnästä ja niihin käytettyjä menetelmiä. Paperilajit ja niiden loppukäyttökohteet olivat myös tutkimuksen kohteena. Tämän tutkimus empiirinen osuus toteutettiin käyttämällä sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista analyysia. Kvantitatiivisessa osiossa käytettiin trendi-analyysia ja kvalitatiivisessa osiossa käytettiin PESTE-analyysia. Näiden analyysien kautta jokaisen klusterin kysyntä ajurit identifioitiin ja niiden avulla arvioitiin kulutuksen kehityssuuntaa yrityksen käyttämän elinkaarimallin avulla. Kulutus on tarkasteltujen sosio-ekonomisten tekijöiden perusteella positiivisella kasvuuralla, mutta kasvun nopeutta ei voida arvioida muun muassa media substituution vaikutuksen vuoksi.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201507211607
http://hdl.handle.net/1975/9031
Date: 2009
Subject: magazine paper
demand
trend-analysis
PESTE-analysis
Key drivers
aikakausilehtipaperi
kysyntä
trendianalyysi
PESTE-analyysi
pääajurit
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu__Suvi-Maaria sinkkilä.pdf 847.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record