LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA JA POTILASTURVALLISUUTTA KUVAAVA KÄSITTEISTÖ – LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUSSANASTON KOKOAMINEN

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/1975/988

Citation

Dosis 22 (4): 329-346

Title: LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA JA POTILASTURVALLISUUTTA KUVAAVA KÄSITTEISTÖ – LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUSSANASTON KOKOAMINEN
Author: Toivo, Terhi; Airaksinen, Marja
ISSN: 0783-4233
Abstract: Lääkehoidon turvallisuuden ja potilasturvallisuuden systemaattinen kehittäminen sekä tieteellinen tutkimus edellyttävät yhteisesti hyväksyttyä käsitteistöä. Suomenkielessä käsitteistö on ollut kuitenkin epäyhtenäistä, mikä vaikeuttaa keskustelua ja tutkimusten tulkitsemista. Selvää eroa ei ole tehty esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutusten ja lääkityspoikkeamista aiheutuvien seurausten välillä. Alaan liittyvää vakiintunutta käsitteistöä ei ole ollut muissakaan kielissä. Euroopan neuvostossa (Council of Europe) on toiminut vuodesta 2003 asiantuntijaryhmä, jonka yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on ollut lääkitysturvallisuuteen liittyvän käsitteistön luominen. Tämän työn innoittamana käynnistettiin suomenkielisen sanaston kokoaminen syksyllä 2005 Lääkehoidon kehittämiskeskuksen koordinoimassa moniammatillisessa työryhmässä. Sanasto valmistui kesäkuussa 2006 ja siinä määritellään potilasturvallisuuteen ja lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). Lisäksi sanastossa on määritelty lääkkeiden oikean ja virheellisen käytön käsitteet. Lääkehoidon turvallisuus on osa potilasturvallisuutta ja se koostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue liittyy lääkevalmisteen farmakologisiin ominaisuuksiin, niiden tuntemiseen ja valvontaan myyntiluvan myöntämisen yhteydessä ja sen jälkeen. Tästä turvallisuuden osasta käytetään nimitystä lääketurvallisuus. Toinen lääkehoidon turvallisuuden alue liittyy lääkkeiden käyttöön ja lääkehoitojen toteuttamiseen ja siitä voidaan käyttää lääkitysturvallisuus-nimitystä. Tämän käsitteen alle kuuluvat myös lääkityspoikkeamat. Sanastotyötä tehtiin rinnan Stakesin Potilasturvallisuussanastotyön kanssa. Molempiin sanastoihin kerättiin kommentteja asiantuntijoilta ja lopuksi sanastot yhdistettiin. Sanastotyö aloitettiin laajalla kirjallisuushaulla. Potilasturvallisuutta ja lääkehoidon turvallisuutta käsittelevistä viranomaismääräyksistä, raporteissa sekä tieteellisistä julkaisuista poimittiin käytetyt termit määritelmineen. Pääasiallisia lähteitä olivat Euroopan Neuvoston asiantuntijaryhmän työstämä sanasto, Euroopan unionin lainsäädäntö, Maailman terveysjärjestön (WHO) potilasturvallisuusraportit sekä Yhdysvalloissa, Australiassa ja Britanniassa toimivien potilasturvallisuutta edistävien tahojen julkaisut. Määritelmät poikkesivat jonkin verran toisistaan ja suomenkielisten määritelmien työstämiseen käytettiin konsensuskokouksia, joihin osallistui lääke- ja potilasturvallisuusasiantuntijoita eri tahoilta. Jo olemassa olevat lääkkeiden haittavaikutuksia ja lääketurvatoimintaa koskevat suomenkieliset määritelmät sisällytettiin sanastoon sellaisenaan (Lääkelaitoksen määräys 1/2005).
URI: http://hdl.handle.net/1975/988
Date: 2006
Subject: Lääkehoidon turvallisuuden
potilasturvallisuuden
käsitteistö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2006-Airaksinen-LÄÄKEHOIDON.pdf 166.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record